Fundacja Morena

Misja Wizja Działanie Fundacji Morena
Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie promowania i dokumentowania dorobku polskiego sportu a w szczególności zapasów., poszanowania tradycji, kultury i historii w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym , oświatowym i charytatywnym.
Zgodnie z § 4 Statutu Fundacji:
1. Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):
a. Prowadzenie klubu sportowego
b. programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat sportu a w szczególności sportu zapaśniczego
c. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
d. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju poszanowania tradycji, kultury historii oraz sportu
e. programy i przedsięwzięcia podejmowane przez placówki prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci i młodzieży, oraz ich rodzin.
f. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz profilaktycznej służącej zapobieganiu patologiom społecznym oraz promującej zdrowy tryb życia polegającej na organizowaniu zajęć sportowych, szkoleń , kursów, seminaria.
g. współpraca z organizacjami społecznymi i samorządowymi.
h. Prowadzenie działalności wychowawczej i oświatowej, jak również resocjalizacyjnej
i. Organizowanie letnich i zimowych wypoczynków w formie wyjazdów i w miejscu zamieszkania .
j. podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
k. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z uwzględnieniem nowoczesnych nośników przekazu
l. programy szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji pozarządowych
m. programy stypendialne w różnych dziedzinach,
n. programy wydawnicze.
o. programy edukacyjne
p. prowadzenie muzeów i izb pamięci